Home - Contact - Sitemap

Read in EnglishDe kerk in de steigers.
De algehele restauratie van de basiliek in de periode van 1981-1993
De restauratiecampagne werd voorbereid van 1976-1981 en duurde van juni 1981 tot juli 1993. De restauratie is voorbereid en uitgevoerd door de Stichting tot restauratie van de St. Servaas. De restauratie vergde een bedrag van fl 50.000.000 van welk bedrag door de Stichting zelf fl 7.000.000 opgebracht moest worden. De rest werd gedekt door subsidies. Vele particulieren, waaronder het jaarlijks Preuvenemint droegen bij in de kosten. De klus kon geklaard worden.

De restauratie droeg voornamelijk een conserverend karakter, behoudens voor wat betreft de schildering van het interieur. Het interieur heeft een ware gedaantewisseling ondergaan. De aanwezige schildering verkeerde in een slechte technische toestand en was daardoor niet te handhaven. Onder deze schilderingen kwamen de oorspronkelijke middeleeuwse schilderingen tevoorschijn.


De afsluiting van de restauratie
door Mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond.

De restauratie werd bekroond met de Monumentenprijs van de stad Maastricht, bestaande uit de zogeheten Victor de Stuerspenning. De restauratie werd afgesloten met het inwijden van de uit rond 1600 daterende Sint Servaasfontein, die een plaats heeft gekregen in de Pandhof. De inwijding is verricht door de Bisschop van Roermond, Mgr. F. Wiertz, door middel van het roeren van zijn bisschopsstaf in het waterbekken. Sloeg niet immers ook St. Servaas met zijn staf water uit de grond bij Biesland. Het water van die bron heeft oorspronkelijk de Sint Servaasfontein gevoed. Voor Maastricht bleef een monument van onschatbare waarde bewaard, zowel uit religieus, cultureel, historisch als emotioneel oogpunt. De kerk staat er weer in al haar liturgische luister en schittering.

Op 14 mei 1985 werd de kerk bezocht door Z.H. Paus Johannes Paulus II. Hij verhief de kerk bij die gelegenheid tot basiliek.