Home - Contact - Sitemap

Read in English

Parochie en geestelijken
Een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen waarover de herderlijke zorg in naam van de bisschop aan een pastoor is toevertrouwd.
De kerntaken van een parochie bestaan uit:

  • Liturgie
    De lofprijzing van God en de heiliging van de mensen door woord en sacrament.
  • Catechese
    Verkondiging van het Woord van God en verdieping van het geloof.
  • Diaconie
    Dienstbetoon aan de eigen gemeenschap en aan de ons omringende wereld.
De parochie van de Sint Servaas behoort tot het bisdom Roermond. Als parochiekerk vervult de Basiliek van Sint Servaas ook de functie van dekenale kerk. Dat wil zeggen dat aan deze kerk de functie verbonden is van deken van Maastricht.


Binnen een bisdom zijn er dekenaten om de pastorale zorg door gemeenschappelijk handelen binnen een bepaald gebied te behartigen.

De Sint Servaasparochie is een binnenstadsparochie. Met 3500 parochianen is zij relatief klein te noemen. Tegelijkertijd is deze parochie moeilijk te begrenzen, omdat zij vanuit een rijke historie en een levendige geloofsgemeenschap een grote aantrekkingskracht heeft op gelovigen uit Maastricht en omliggende gebieden.

De geestelijken hebben tot taak de pastorale, catechetische en sacramentele zorg in de parochie uit te voeren en groepen, die hen hierin ondersteunen, te begeleiden. De pastoor van de parochie heeft in deze eindverantwoordelijkheid.